Кафедри:
  • Кафедра природоохранной деятельности
  • Кафедра общей, физической и органической химии
  • Кафедра химической технологии топлива
  • Кафедра машин и аппаратов химических производств
  • Кафедра прикладной экологии и охраны окружающей среды
Стрімкий розвиток міст в усьому світі й ріст їх впливу на природу й долю цивілізації обумовили активний розвиток в останнє тридцятиріччя науки урбоекології. Вона перетворилася з окремої наукової галузі біології в наукову дисципліну дуже важливого прикладного характеру, що забезпечує вирішення проблем локального й регіонального планування, а також экологізації людської діяльності. Сьогодні урбоекологія розвивається з урахуванням внеску у формування її концептуальних положень не тільки таких наук, як біологія, ґрунтознавство, інженерна геологія, геоморфологія, гідрологія, але й таких, як економіка, соціологія, демографія, психологія й ін. Необхідність вирішення тісно взаємозалежних соціальних і природоохоронних проблем привела до високого ступеня інтеграції, а нова наука - теорія розвитку міст - орієнтована не тільки на вивчення питань і проблем, пов'язаних з поліпшенням умов життєдіяльності великих і малих міст, розв'язком специфічних еколого-економічних національних питань, менеджментом регіональних міських агломерацій, але також і на глобальний розгляд процесів урбанізації.
У зв'язку із цим різко зросла потреба у фахівцях- урбоекологах нового покоління, вихованих і навчених з урахуванням нових підходів до вирішення урбоекологічних проблем сучасності.
Розроблена навчальна программа з дисципліни «Урбоекологія» вміщує перелік тем, що пропонуються для вивчення, а також необхідні матеріали для проведення практичних та лабораторних занять і самостійної роботи.
Мета: формування знань, щодо впливу міста, як супергеоекосистеми, на його екологічний стан для забезпечення екологічної рівноваги та сталого екологічного та комплексного розвитку інженерно-технічної інфраструктури міст для створення сприятливого оточуючого середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу міської території та створення високого рівня якості життя міського населення.
Завдання вивчення дисципліни: отримання основ знань, які сприяють утворенню екологічного світогляду щодо єдності та тісного взаємозв’язку між компонентами природних систем і функціонуванням інженерних систем міста. Майбутній еколог з базовою вищою освітою повинен знати принципи роботи складових міських систем і вміти приймати організаційні, нормативно-правові, природоохоронні та інші рішення, які забезпечують екологічно-безпечне функціонування міської інженерно-технічної інфраструктури.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- структуру і програму навчальної дисципліни для визначення оптимальних шляхів самостійного здобуття знань з дисципліни;
- вимоги до відповідних видів навчальних занять, науково-дослідної роботи, термінів виконання завдань, систему контролю знань;
- структуру міста як урбогеосоциосистеми, її підсистемі і їх взаємодію; об'єкти, предмет досліджень і основні завдання урбоекології; міське господарство; ресурсоспоживання міст;
- природно-просторові ресурси міста;
- основні екологічні проблеми міст України.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати уяву про:
- основні процеси формування якості природно-просторових ресурсів міста;
- прогнозування повітряного басейну міста, стану питної води у місті, стану поверхневих водних об’єктів, стану ґрунтового покриву;
- структуру та тенденції розвитку енергопостачання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:
- аналізувати природно-просторові ресурси міста, повітряний басейн міста, стан питної води у місті, стан поверхневих водних об’єктів, стан ґрунтового покриву, стан тваринного світу, процеси озеленення у місті;
- розробити заходи оптимізації деградаційних явищ в умовах екосистеми, використовуючи новітні відомі технології та підходи; скласти відповідні схеми та оцінити їх потенційну ефективність.